/**/
+91 7275397767

Directory Detail

  • Home
  • Directory Detail

Sudalagunta Sugars Ltd Plant Name- Mayura Nagar

  • Chittoor, Andhra Pradesh -517645

  • mayurasugars@yahoo.com

  • 9948875643

Sudalagunta Sugars Ltd Plant Name- Mayura Nagar Detail:

At Mayura Nagar PO Katur, B.N. Kandriga Mandal, 105 km from chittoor

plant capacity 4000 TCD

Sudalagunta Sugars Ltd Plant Name- Mayura Nagar Location: